Iki nemokamo pristatymo LT liko €45.00, siunčiame ir į ES!

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu taisyklės

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias pirkimo internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu sąlygas.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra Simona Lenkauskienė, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 635151 buveinės adresas Ramunių g. 11, Telšiai. Duomenis galite patikrinti http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus paieškos langelyje „Individualios veiklos pažymos Nr“ įvedę 635151

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. Patvirtinus užsakymą, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.
1.5. Pagal tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą sutartį Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes, o Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir sumokėti jų kainą.
1.6. Pirkėjui negalima užsakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu.
1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
1.9. Pardavėjas ir Pirkėjas patvirtina, kad vykdys sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiaus ir kooperuosis, vykdys sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu bei dės maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu, užsiregistruoja parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje pateikiami šie prekių užsakymui ir užsakymo vykdymui būtini Pirkėjo asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vartotojo vardas ir slaptažodis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti ar papildyti, taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Apie nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat apie duomenų keitimą, papildymą, savo registracijos parduotuvės sistemoje panaikinimą Pirkėjas praneša Pardavėjui elektroniniu pašto kudikiss@yahoo.com

2.4. Užsiregistruodamas www.kudikis.eu parduotuvės sistemoje, Pirkėjas sutinka gauti Pardavėjo informacinius pranešimus. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti Pardavėjo informacinių pranešimų, jis apie tai privalo pranešti Pardavėjui elektroniniu pašto adresu kudikiss@yahoo.com. Gavęs šį pranešimą, Pardavėjas įsipareigoja nesiųsti Pirkėjui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą.
2.6. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis internetinėje parduotuvėjewww.kudikis.eu ir pirkdamas joje.
2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.8. Internetinė parduotuvė www.kudikis.eu registruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

2.9. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus bei vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Pirkėjo užsakymą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.11. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.12. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo prekių pristatymo.
2.13. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

3. Užsakymo pateikimo ir vykdymo tvarka

3.1. Prisijungęs internetinės parduotuvės www.kudikis.eu puslapyje, Pirkėjas išsirenka norimas prekes, pasirenka reikiamą dydį iš siūlomų ir suformuoja prekių krepšelį. Prekių krepšelį galima koreguoti – išimti prekes ar papildyti.

3.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo patvirtinimo momentu.
3.3. Suformavęs prekių krepšelį, Pirkėjas privalo įsitikinti, ar krepšelyje yra būtent tos prekės, kurias jis nori pirkti, ir reikiamas jų kiekis, ir tik tuomet spausti nuorodą Užsakyti.
3.4. Patvirtinto užsakymo suma yra galutinė, į ją įeina prekių ir prekių pristatymo kaina. Po užsakymo patvirtinimo iš Pirkėjo nebus reikalaujama jokių papildomų išlaidų.
3.5. Užsakymo etape Pristatymo adresas Pirkėjas turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, jei šie duomenys skiriasi nuo registracijos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu metu pateiktų: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Šie duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. Pateikęs užsakymo įvykdymui reikiamus duomenis Pirkėjas spaudžia nuorodą Tęsti.
3.6. Užsakymo etape Pristatymo būdai Pirkėjas pasirenka, kaip jis pageidauja gauti užsakytas prekes:

3.6.1. prekių pristatymas per Lietuvos paštą (tarifas 1,50 Eur) arba LP Express terminalus;
3.7. Užsakymai, kurių suma yra 45 Eur ir daugiau, pristatomi nemokamai per Lietuvos paštą (registruota pirmenybinė siunta), DPD siuntas, LP Express ar DPD Pic up terminalus.

3.8. Pasirinkęs pristatymo būdą, Pirkėjas spaudžia nuorodą Tęsti.

3.9. Užsakymo etape Mokėjimo būdai Pirkėjas pasirenka, kaip jis pageidauja apmokėti užsakytas prekes:

3.9.1. Mokėjimas per internetinę bankininkystę

Už produktus galite atsiskaityti per bet kurią Lietuvos bankų internetinės bankininkystės sistemą. Šie mokėjimai yra pilnai automatizuoti ir įvykdomi per keletą sekundžių. Tai Lietuvoje populiariausias atsiskaitymo būdas.

3.9.2. Mokėjimas mobiliąja pinigine

Galimybė Jums atsiskaityti mobiliosiomis piniginėmis – banko ar mokėjimo įstaigos programėlėmis išmaniajame telefone.

3.9.3. Mokėjimas grynais

Grynuosius pinigus surenkame Perlo terminaluose, PayPost ir Lietuvos pašto skyriuose, Maxima kasose. Šie tinklai, bendrai paėmus, sudaro daugiau kaip 2800 aptarnavimo taškų ir aprėpia visą Lietuvą iki mažiausio miestelio. Formuojant užsakymą pasirenkate mokėjimo būdą - apmokėti grynaisiais kasoje, spaudžiate tęsti ir Jums suformuojamas mokėjimo nurodymas, jį atsispausdinate ir vykstate apmokėti. Apmokėjimo lauksime 2 dienas, negavus apmokėjimo užsakymą atšauksime. Šis būdas yra patogus jei Jūs neturite el. bankininkystės. Tik atlikus apmokėjimą yra pristatoma prekė, tai nėra tas būdas kai Jūs susimokate už prekę grynais kurjeriui.

3.9.4. Mokėjimas pavedimu banke

Šis mokėjimo būdas suteikia galimybę Jums atlikti paprastą pavedimą banko skyriuje arba prisijungus prie internetinės bankininkystės ir patiems suvedus pavedimo duomenis. 

 Mokėjimai atliekami naudojantis mokėjimų surinkimo sistema OPAY.lt

3.10. Paskutiniame etape Patvirtinti užsakymą sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys. Pirkėjas privalo įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo valią. Jei pateikti duomenys yra neteisingi ar neatitinkantys Pirkėjo valios, Pirkėjas negali patvirtinti užsakymo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo pataisyti klaidingus duomenis grįždamas į reikiamą užsakymo pateikimo etapą.
3.11. Jei Pirkėjas turi papildomų pastabų, susijusių su užsakymo turiniu ar jo vykdymu, jis gali jas įrašyti pastabų skiltyje. Taip pat Pirkėjas privalo patvirtinti, pažymėdamas varnelę, kad jis susipažino su šiomis Taisyklėmis.

3.12. Pirkėjui paspaudus Patvirtinti užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta ši pirkimo – pardavimo sutartis. Visą užsakymo informaciją Pirkėjas gauna automatiškai sugeneruotame laiške, kurį sistema išsiunčia registracijos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.13. Pirkėjo užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti Pirkėjui ir neparduoti kitiems asmenims 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento.
3.14. Internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  pateiktų užsakymų būsena gali būti:
3.14.1. laukia apmokėjimo;

3.14.2. patvirtintas;

3.14.3. pristatytas;

3.14.4. atšauktas.

3.15. Apie užsakymo būsenos pakeitimus Pirkėjas informuojamas pranešimu, kuris siunčiamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.16. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes banko pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik tuomet, kai mokėjimas pagal užsakymą (už prekes bei jų pristatymą) užskaitomas Pardavėjo banko sąskaitoje.

3.17. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes banko pavedimu, už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos arba su Pardavėju suderintu atskiru terminu. Kai mokėjimas užskaitomas Pardavėjo banko sąskaitoje, Pardavėjas nedelsiant pakeičia užsakymo būseną iš ,,Laukia apmokėjimo“ į ,,Patvirtintas“. Pirkėjas apie tai gauna pranešimą registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo mokėjimo už prekes užskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje dienos.
3.18. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir atšaukti užsakymą, jei Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą už prekes banko pavedimu Pirkėjo mokėjimas neužskaitomas Pardavėjo banko sąskaitoje per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
3.19. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais, Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tą pačią darbo dieną, o siuntą savo partneriams, vykdantiems prekių pristatymą, įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
3.20. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir atšaukti užsakymą, kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes grynaisiais pinigais prekių priėmimo - perdavimo metu, o Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos ir Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.21. Pirkėjas įsipareigoja priimti savo užsakytas prekes iš Pardavėjo ar iš Pardavėjo partnerių, kurie pristato prekes Pirkėjui tinkamu, Pirkėjo užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. Internetinės parduotuvės www.kudikis.eu  prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Užsakytas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje Pardavėjas pristato per partnerius - Lietuvos paštą arba LP Express terminalus, priklausomai nuo užsakymo metu Pirkėjo pasirinkto varianto.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po apmokėjimo už užsakytas prekes, jei Pirkėjas pasirinko apmokėjimą už prekes mokėjimo pavedimu.

4.3. Prekių pristatymo apmokestinimo tarifai yra 1,50 Eur. Šie tarifai taikomas užsakymams, kurių bendra suma yra mažiau negu 30 Eur. Užsakymai, kurių suma yra 30 Eur ir daugiau, pristatomi nemokamai.

4.4. Prekės Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristatomos iš anksto su Pirkėju elektroniniu paštu arba telefonu suderintu laiku. Jei su Pirkėju nepavyksta susisiekti registracijos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  metu nurodytais kontaktais, Pardavėjas sustabdo prekių pristatymo terminą iki to laiko, kol su Pirkėju pavyks susisiekti.
4.5. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą.
4.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.7. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti dėl to jokių garantijų. Jei internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.8. Apie tai, kad nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas informuoja Pirkėją iš karto, kai apie tai sužino. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš šių variantų ir apie savo pasirinkimą privalo kaip įmanoma greičiau informuoti Pardavėją:
4.8.1. sumažinti užsakymo sumą, atėmus neturimos prekės kainą, o jei Pirkėjas apmokėjo už prekę – grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;

4.8.2. vietoj neturimos prekės įtraukti į užsakymą kitą prekę už tokią pačią kainą.
4.9. Jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais (telefonu ar elektroniniu paštu) ar jis į pranešimus neatsako, užsakymo vykdymo terminas sustabdomas iki tol, kol Pirkėjas praneš savo pasirinkimą Pardavėjui.

4.10. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, kad siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, o Pardavėjas įsipareigoja šiuos trūkumus ištaisyti su Pirkėju suderintu būdu.

5. Garantijos

5.1. Internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  parduodamų prekių nuotrauka ir savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Jei Pirkėjas abejoja dėl pasirinktos prekės savybių, jis privalo kreiptis į Pardavėją ir prieš pateikdamas užsakymą įsitikinti, kad prekės savybės atitinka Pirkėjo suvokimą ir lūkesčius.
5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  tesančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.

5.4. Internetinė parduotuvė www.kudikis.eu  parduoda prekes, atitinkančias puslapyje pateiktą prekės aprašymą. Kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka aprašymo, Pirkėjas pirmiausiai turi nedelsiant pranešti Pardavėjui, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės. Pardavėjui nereaguojant į Pirkėjo pranešimus ar per suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Pirkėjas gali savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.

6.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 2001, Nr. 58-2105; 2012, Nr. 34-1637), LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Pagal šias Taisykles parduodamos prekės yra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pateiktą sąrašą, todėl kokybiškos prekės, Pirkėjo reikalavimu, pakeičiamos ar grąžinami už prekes sumokėti pinigai, tik Pardavėjui sutikus bei laikantis šių sąlygų:

6.2.1. Pardavėjas pakeičia prekes analogiškomis prekėmis arba grąžina visą už prekes sumokėtą pinigų sumą tuo atveju, jei norimos pakeisti ar grąžinti prekės nėra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba nėra akivaizdžiai jam pritaikytos;

6.2.2. Jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (Pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).

6.3. Tais atvejais, kai Pirkėjas (vartotojas) atsisako sutarties, sudarytos dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, 50 proc. už tokias prekes sumokėtos pinigų sumos lieka Pardavėjui kaip Pardavėjo nuostolių, patirtų gaminant pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdį, kompensacija.

6.4. Norėdamas grąžinti prekę(es) 1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. kudikiss@yahoo.com

6.5. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekes, Pirkėjas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:

6.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.5.2. kokybiška prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepakeista prekės pakuotės išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

6.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.5.4. kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

6.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė Taisyklių 4 ir 5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos atsiunčiant prekę paštu Pardavėjo nurodytu adresu. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.

6.8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.


7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju dėl užsakymo vykdymo Pirkėjo registracijos internetinėje parduotuvėje www.kudikis.eu  metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefonu.

7.2. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu kudikiss@yahoo.com ar telefonu Nr. 862685377

7.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink